Dobrovolné posouzení rizik mědi

Toto komplexní hodnocení, které měděný průmysl dokončil v roce 2008, pokrývá vyhodnocení aspektů řetězce výroby, použití a ukončení životnosti mědi. Ukazuje, že stávající legislativní rámec celkově chrání evropské prostředí, zdraví pracovníků v průmyslu a široké veřejnosti.

Po rozsáhlém přezkoumání bylo posouzení rizik schváleno technickým výborem Evropské komise pro nové a stávající látky. Vědecký výbor komise pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER) také provedl hodnocení a dále schválil závěry o charakterech rizik pro životní prostředí a lidské zdraví.

V březnu 2009 byly závěry této iniciativy potvrzeny orgány EU a Dobrovolné posouzení rizik mědi bylo první zprávou průmyslu, zveřejněnou na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Studie dospěla k závěru, že:

  • měď je pro člověka i pro všechny živé organismy základním prvkem pro život
  • stávající regulační rámce, které zahrnují hodnotové aspekty řetězce výroby, použití a ukončení životnosti mědi, celkově chrání životní prostředí v Evropě, zdraví pracovníků v průmyslu a široké veřejnosti
  • nedostatek mědi může představovat ohrožení pro některé evropské občany – se skutečným denním příjmem pod nutričními pokyny Světové zdravotnické organizace 1,4 mg Cu na dospělou osobu (70kg)
  • měď není CMR materiál (karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci) ani PBT (perzistentní, biokumulativní, toxický)

DPR také:

  • ukazuje proaktivní kroky měděného průmyslu, plnícího svou povinnou péči
  • poskytuje zpracovatelskému řetězci mědi a veřejným orgánům pevnou vědeckou základnu, na níž lze založit budoucí regulační iniciativy
  • tvoří základ plánu snížení rizik pro několik specifických místních situací, kdy může být potřebné řízení rizik
  • poskytuje měděnému průmyslu pevnou vědeckou základnu, nezbytnou ke splnění jeho povinností podle nařízení REACH