COP24: Máme řešení – nyní musíme být v oblasti klimatických opatření jednotní

Bernard Respaut, výkonný ředitel Evropského institutu mědi

Publikováno na EURACTIVu

Tento měsíc jsou zraky všech upřeny na polské město Katovice, kde se na konferenci COP24 setkává komunita globálního klimatu. Katovice jsou důležitým krokem k dosažení úspěchu Pařížské dohody, protože definují robustní systém transparentnosti a odpovědnosti pro sledování pokroku směrem k dosažení dlouhodobého cíle.

Summit navazuje na dlouho očekávanou zprávu Mezivládního panelu pro klimatické změny, který dospěl k závěru, že abychom udrželi celosvětový nárůst teploty pod 1,5 ° C , potřebujeme rychlou a dalekosáhlou transformaci budov a měst, energetiky, průmyslu, půdy a dopravy. Globální emise uhlíku by měly do roku 2030 klesnout až o 45 procent z úrovně roku 2010 a dosáhnout „čisté nuly“ kolem roku 2050.

Nyní proto potřebujeme společně dekarbonizovat. Evropský parlament vyzval světové vůdce, aby posílili své klimatické závazky po roce 2020 a zmobilizovali přiměřené klimatické financování pro rozvojové země. Nad rámec posílení závazků je však musíme především implementovat a právě COP24 bude mít zásadní význam při poskytování přehledů v reálném čase o tom, do jaké míry se angažovaní partneři přihlásili k plnění svých cílů. Evropa by měla nadále být v čele těchto závazků, je však nutné, aby ji zbytek světa následoval.

 Měď: kov energetické transformace

 Dobrou zprávou je, že máme řešení a měď je v centru mnoha z nich. Je to kov energetické transformace, usnadňuje výrobu obnovitelné energie, zvyšuje energetickou účinnost výrobků a systémů a podporuje elektrifikaci dopravy, vytápění a chlazení. Na základě scénáře EU 2050 odhadujeme, že energetická transformace může zvýšit poptávku po mědi až 6krát (přibližně 25 milionů tun v roce 2050). Recyklace je díky tomu klíčová a naštěstí již existuje zavedený recyklační řetězec, který umožňuje nekonečné opětovné použití mědi.

Měďařský průmysl je energeticky náročný. Energie tvoří 20-30% výrobních nákladů, což znamená ohrožení rostoucími náklady na energii a ochranu klimatu. Pro zachování výroby mědi a jiných surovin v Evropě a zpřístupnění řady jejích výhod, podporujících ochranu klimatu, pracovních míst a růstu spojeného se stoupající poptávkou, potřebujeme legislativní rámec, který podpoří jejich přetrvávající přínos. Klíčem k tomu jsou rovné podmínky vůči ostatním rozvinutým a nově industrializovaným zemím, jako jsou USA nebo Čína, pokud jde o náklady na energii a ochranu klimatu.

Energetická efektivita: rozšíření oblasti působnosti

 Vzhledem k tomu, že hospodářský růst a urbanizace vyžadují stále více energie, je efektivita klíčová. Nedávná zpráva Mezinárodní agentury pro energetiku ukazuje, že bez politik v oblasti energetické efektivity bychom v roce 2017 spotřebovávali o 12 procent více energie a vyprodukovali o 12 procent více emisí skleníkových plynů. Zjistila rovněž, že existuje značný potenciál dalších úspor. K dosažení našeho plného potenciálu úspor energie se však globální roční investice do energetické efektivity musí do roku 2025 zdvojnásobit a do roku 2040 opět zdvojnásobit.

 V poslední době došlo ke zpomalení provádění opatření v oblasti energetické efektivity a evropské politiky nepřinášejí největší možné úspory energie. Přesto zůstávají významné příležitosti, zahrnující energetický systém EU. Rozsah politiky EU v oblasti energetické efektivity by měl být rozšířen tak, aby zahrnoval opatření ve všech sektorech využívajících energii a zaváděl složitější opatření, která nabízejí značné úspory energie, jako je automatizace budov a elektrifikace vytápění a dopravy. Tyto úspory lze realizovat za náklady, které jsou znatelně pod cenou dodávek energie, a proto mají velký finanční význam. Jsou také důležité v stále rostoucích obnovitelných energetických systémech.

 Propojování systémů mědí

 Výrobky, obsahující měď, fungují efektivněji, s typickým nákladově efektivním snížením spotřeby energie v rozmezí 20-30%. Měď je tedy konektorem různých řešení energetické efektivity a propojuje je také na úrovni politik. V roce 2017 zahájil Evropský institut mědi program DecarbEurope: iniciativu, která sdružuje partnery z různých odvětví a trhů s cílem napomoci skutečně nízkouhlíkové ekonomice tím, že předkládá integrovanou vizi, jak dosáhnout hluboké, nákladově efektivní, cirkulární energetické transformace, zaměřené na spotřebitele.

Stejně jako DecarbEurope se domníváme, že dekarbonizace se uskuteční pouze pomocí symbiózy politiky a podnikání, a proto přinášíme na stůl konkrétní řešení, jak by tato transformace mohla vypadat. Jedním z příkladů je provázání odvětví: vývoj několika integračních vektorů, jako je elektřina, bioenergie, kogenerace, vodík a dálkové vytápění – abychom jmenovali alespoň některé.

 Evropské vedení

Odstoupení USA z Pařížské dohody představuje pro Evropu příležitost stát se příkladem akční ochrany globálního klimatu. Nová strategie EU pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů může poskytnout pevný rámec, který, pokud by byl účinně realizován, by mohl významně přispět k dosažení pařížských cílů.

Vzhledem k tomu, že letošní summit COP24 se koná ve významném evropském těžebním a průmyslovém regionu, je důležitější než kdy jindy diskutovat o klíčové roli surovin při zmírňování změny klimatu. Aby Evropa úspěšně vedla globální opatření v oblasti změny klimatu, potřebujeme více dialogu, spolupráce a soustředěného úsilí napříč odvětvími. Nepotřebujeme jedno, ale mnoho řešení, která nám společně umožní splnit závazky, vyplývající z Pařížské dohody, a dlouhodobě zůstat konkurenceschopní. Měďařský průmysl má některá z těchto řešení a my jsme se zavázali hledat a realizovat další.