Manifesto

Výhody konkurenceschopného evropského měděného průmyslu

Pro měď a její sloučeniny je charakteristická jejich 100% recyklovatelnost, jejich vynikající technické vlastnosti, stejně tak vysoká elektrická a tepelná vodivost, jejich snadná zpracovatelnost a trvanlivost. Proto je měď základem mnoha technologií, které zabezpečí budoucí konkurenceschopnost Evropy.

Měď má značný pozitivní vliv na zmírnění klimatických změn, jelikož zvyšuje energetickou účinnost, snižuje požadavky na energii a umožňuje využití obnovitelných technologií. Energetické cíle Evropské unie 20/20/20 nemohou být splněny bez toho, aby se nezvýšilo užívání měděných produktů. Jako příklad můžem uvést elektrické motory, které spotřebují kolem 60% z celkové potřeby průmyslové energie. Úplná realizace norem na minimalizaci spotřeby energie (Minimum Energy Performance Standards) pro elektrické motory (vydané v OJ L 191/26) bude vyžadovat průměrně o 50% větší obsah mědi ve vinutí motoru. To znamená úsporu energie 135 TWh/rok (což je více než roční spotřeba elektřiny Finska a Řecka dohromady) a zamezení emise 63 miliónu tun CO2 ročně. Dalším příkladem je, že kdyby každý obyvatel Evropské unie použil 1 m2 solárního termálního kolektoru pro ohřev vody, mohlo by to uspořit 80 miliónů tun emise CO2 ročně.

Představy o snížení emisí oxidu uhličitého, kterých se dá dosáhnout hybridními a elektrickými vozidly, napojenými na chytré rozvodné sítě, spolu s vysokorychlostními železničními sítěmi, vyžadují měď. Jedno hybridní osobní auto obsahuje celkem 50 kg mědi v elektrickém motoru, pro úschovu energie a přenosovém systému. Každý vysokorychlostní vlak potřebuje 10 tun měděných dílů, a navíc 10 tun elektrických a komunikačních kabelů na kilometr kolejí. U elektrických zdrojů s nízkými emisemi oxidu uhličitého, jako jsou obnovitelné zdroje, a u rozptýlených distribučních sítí, které jsou nutné k jejich propojení a spravování, je zapotřebí čtyři až desetkrát více obsahu mědi než u centralizované výroby elektřiny z fosilního paliva.

Měděný průmysl pravidelně investuje do inovativních technologií, aby zvyšoval ekologickou a ekonomickou výkonnost, i efektivní využívání zdrojů svých produktů. Role mědi v počítačových čipech a v zařízeních informační technologie přispěla k realizaci digitálního věku. Názorným příkladem efektivního využívání zdroje je vliv velice tenkých, vysoce kvalitních měděných sloučenin na miniaturalizaci předmětů každodenní potřeby jako jsou mobilní telefony, počítače, fotoaparáty a přenosné hudební přehrávače.

Nejnovější inovací je možnost využití přirozené antimikrobiální vlastnosti mědi na kontaktních povrzích. Nezávislé nemocniční studie ve Spojeném království, Spojených státech amerických a Chile prokázaly více než 90% procentní redukci mikrorganismů na měděných předmětech v porovnání s kontrolními předměty. Ve studii provedené ve Spojených státech nebyly na žádném z měděných povrchů nalezeny ani bakterie MRSA, ani VRE. Vedoucí lékaři jsou teď přesvědčeni, že antimikrobiální měď může být důležitým pomocníkem v boji proti 4 miliónům případů infekcí spojených s infekcemi získaných ve zdravotnictví, které vedou v Evropské unii k 37,000 úmrtím ročně.

Jednou z nejdůležitějších předností mědi je její opakovatelná recyklovatelnost bez toho, aby se její vlastnosti změnili. V roce 2008 bylo 40% z roční spotřeby (4.6 miliónů tun mědi) Evropské unie získáno recyklací dosloužilých předmětů a výrobních odpadů. To činí měď jednou z nejudržitelnějších přírodních zdrojů. Recyklací se spotřebuje jen 20% energie potřebné k primární výrobě, což snížilo v roce 2008 v Evrposké Unii emise CO2 o 650,000 tun.

Veden svou sociální odpovědností, požadavky trhu a principy Evropské unie, investoval měděný průmysl značné částky do zlepšení své spotřeby energie, snížení emisí do životního prostředí a do recyklačních technologických procesů rostoucího počtu dosloužilých předmětů, jako je elektrický a elektronický odpad. Všechny tyto postupy jsou podrobně zdokumentovány v poznámkách BREF (Best Available Technology – Referenční dokument pro nejlepší dostupné technologie) patřící do směrnice Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution and Prevention Control, IPPC). Evropská unie má teď nejčistší a energeticky nejefektivnější měděné hutě na světě. Navzdory tomu, že 30% běžné spotřeby energie je použita na ochranu přírody (např. filtry vzduchu a čištění odpadních vod), od roku 1995 se spotřeba energie na produkci 1 tuny snížila o 54%. Navíc, emise oxidu siřičitého je jenom 8% průměru ostatní části světa.

2010 Manifesto

Video ECI policy debate public