Publikace

clear search

With respect to the MOD Defence Standard 02-879 Part 2 Forgings, what do the terms Class 1, Class 2, Class 3 and Class 4 mean?
 • Class 1 is a forging whose failure would lead to uncontrollable flooding, the total immobilisation of the vessel or serious harm to personnel.(e.g. First Level systems in submarines).
 • Class 2 is a forging whose failure would lead to severe but controllable flooding, the serious disruption of weapon systems, main propulsion machinery, or its attendant auxillaries, including generators
 • Class 3 is a forging whose failure does not constitute an immediate, significant hazard.
 • Class 4 is a forging which is used for forging stock only.
Jak lze zabránit korozi nebo skvrnám na obráběných součástech z hliníkového bronzu během přepravy?

Klíčem je důkladně je vyčistit, odstranit vodu, chránit a udržovat je suché, takto:

 1. Po vyčištění je důkladně osušte pomocí odvodňovací tekutiny, jako je WD40.
 2. Odstraňte zbytky vody proudem teplého vzduchu.
 3. Pokryjte součást ochrannou vrstvou, jako je benzotriazolový inhibitor nebo blokový kopolymer.
 4. Zabalte do dřevěných bedýnek, vyložených papírem, nasyceným benzotriazolem. Lze také použít granule, absorbující vlhkost, aby vysušovaly vzduch uvnitř bedny. Po rozbalení odstraňte ochrannou vrstvu fosforečným roztokem a důkladně součást osušte.
Are weld repairs permissible on Class1 and Class 2 Forgings produced to Def Stan 02-879 Part 2?

The rectification of defects by welding is not permitted on Class 1 and Class 2 forgings.

How can corrosion or staining of machined aluminium bronze components be avoided during shipping?

The key is to clean them thoroughly, remove water, protect them and keep them dry, so:

 1. After cleaning dry thoroughly using a dewatering fluid such as WD40.
 2. Remove displaced water with forced warm air.
 3. Coat with a protective coating such as benzotriazole inhibitor, or a block co-polymer.
 4. Pack into benzotriazole treated paper lined wooden boxes. Moisture absorbent granules may also be used to keep the air inside the boxes dry.

When unpacked, remove the coatings with a phosphoric-based solution and dry them thoroughly.

Is it possible to heat treat aluminium bronze CW307G (CA104) to improve its corrosion resistance?

Yes, this is covered in Def Stan 02-833. For extruded rods and sections of size 40mm and below, an anneal at 740°C plus or minus 20° followed by air cooling is carried out. This mandatory heat treatment is to eliminate phases which are likely to give rise to selective corrosion in sea water.

S ohledem na MOD obranný standard 02-879 část 2 výkovky, co znamenají pojmy třída 1, třída 2, třída 3 a třída 4?
 • Třída 1 je výkovek, jehož selhání by vedlo k nekontrolovatelnému zaplavení, celkovému odstavení plavidla nebo vážnému ohrožení posádky (např. systém prvního stupně ponorek).
 • Třída 2 je výkovek, jehož selhání by vedlo k těžkému, ale kontrolovatelnému zaplavení, vážnému narušení zbraňových systémů, hlavního strojního zařízení nebo jeho souvisejícího příslušenství včetně generátorů.
 • Třída 3 je výkovek, jehož porucha nepředstavuje bezprostřední, významné nebezpečí.
 • Třída 4 je výkovek, který se používá pro zásobu výkovků.
Je možné tepelně ošetřit hliníkový bronz CW307G (CA104), aby došlo ke zlepšení odolnosti proti korozi?

Ano, toto popisuje obr. standard 02-833. U tažených tyčí a profilů velikosti 40 mm a méně se provádí žíhání na 740 °C plus nebo minus 20 °, následované chlazením vzduchem. Toto povinné tepelné ošetření eliminuje stavy, které by mohly vést v mořské vodě k selektivní korozi.

Jsou u třídy 1 a třídy 2 výkovků, vyrobených dle obr. standardu 02-879 část 2, přípustné opravy svařováním?

Náprava vad svařováním není u výkovků třídy 1 a 2 povolena.