Publikace

clear search

Jak lze bronzová díla chránit proti korozi, pokud jsou umístěna venku?

Lze použít laky, leštění voskem, nebo obojí.

How can bronze works of art be protected from corrosion if they are situated outdoors?

Either by the use of lacquers, wax polishing, or both.

What range of colours can be achieved with a finished bronze casting?

Using chemical treatment, any desired colour can be obtained. Specialist companies should be consulted to identify the correct product for a particular project.

What type of bronze is used for modern works of art?

Bronze has been used for centuries to create statues, and is still the first choice for modern, striking works of art. The most widely-used alloys for such objects are leaded gunmetals, such as CC492K and CC491K.

Jakého rozsahu barev lze u dokončeného bronzového odlitku dosáhnout?

Použitím chemického ošetření lze získat jakoukoli požadovanou barvu. Určení správného výrobku pro konkrétní projekt je třeba konzultovat se specializovanou firmou.

Jaký typ bronzu se používá pro moderní umělecká díla?

Bronz byl k tvorbě soch používán po staletí a je stále první volbou pro moderní, výrazná umělecká díla. Nejpoužívanější slitiny pro takové objekty jsou olovnaté děloviny, jako CC492K a CC491K.