Publikace

Uznala oficiálně nějaká instituce antimikrobiální vlastnosti mědi?

Ano. 29. února 2008 registroval americký Úřad pro životní prostředí (US Environmental Protection Agency – EPA) 275 slitin mědi jako antimikrobiální materiál, prospěšných veřejnému zdraví.

S ohledem na MOD obranný standard 02-879 část 2 výkovky, co znamenají pojmy třída 1, třída 2, třída 3 a třída 4?
  • Třída 1 je výkovek, jehož selhání by vedlo k nekontrolovatelnému zaplavení, celkovému odstavení plavidla nebo vážnému ohrožení posádky (např. systém prvního stupně ponorek).
  • Třída 2 je výkovek, jehož selhání by vedlo k těžkému, ale kontrolovatelnému zaplavení, vážnému narušení zbraňových systémů, hlavního strojního zařízení nebo jeho souvisejícího příslušenství včetně generátorů.
  • Třída 3 je výkovek, jehož porucha nepředstavuje bezprostřední, významné nebezpečí.
  • Třída 4 je výkovek, který se používá pro zásobu výkovků.
Lze v architektuře využít slitiny mědi?

Ano, jsou k dispozici mosazné a bronzové slitiny.

Lze zabránit patinaci mědi?

Použití nátěru se nedoporučuje, zejména, pokud jde o velké plochy. Nátěr bude po dobu životnosti střechy vyžadovat pravidelnou údržbu.

Má antimikrobiální účinek jen čistá měď?

Ne, mají ho také slitiny mědi. Testy byly prováděny na čisté mědi, slitinách s vysokým podílem mědi, mosazích, bronzech, měď-niklech a měď-nikl-zincích (alpakách, někdy označovaných jako niklová stříbra, protože mají lesklou bílou barvu, i když neobsahují stříbro).  Slitiny s vyšším obsahem mědi zabíjejí organismy rychleji, ale obecně mají slitiny s >60% mědi dobrou účinnost.  “Antimikrobiální měď” je zkratkou pro tyto účinné slitiny.  Při výběru slitiny mědi pro výrobek je důležité vyvážit požadavky na mechanické vlastnosti, výrobní proces a samozřejmě i barvu.  Slitiny mědi nabízí paletu atraktivních odstínů od žluté mosazi až po tmavě hnědou bronzu.

Jak se měď používá jako antimikrobiální prvek?

Měď je i teď aktivní součástí mnoha různých antimikrobiálních produktů v zemědělství, v námořnictví, zdravotnictví a v domácnostech. Meď je aktivní složkou ústních vod, zubních past a léků. Měděné filtry dřezů a drátěnky na nádobí mohou pomoci předejít přenosu infekce v kuchyni.

Jak se směs Bordeaux připravuje?

Směs Bordeaux se míchá v různých koncentracích ze síranu měďnatého, hašeného vápna (hydroxid vápenatý) a vody. Konvenční metoda popisuje jeho složení jako dejte v tomto pořadí, váhovou dávku síranu měďnatého, váhovou dávku hašeného vápna a vodu.

Hmotnostní procento síranu měďnatého k hmotnosti použité vody určuje koncentraci směsi Bordeaux. 1% směs Bordeaux, což je standard, bude mít vzorec 1: 1:100, první 1 představuje 1 kg síranu měďnatého, druhá představuje 1 kg hašeného vápna a 100 představuje 100 litrů (100 kg) vody.

Protože síran měďnatý obsahuje 25% mědi, bude obsah mědi v 1% směsi Bordeaux 0,25% mědi. Množství použitého vápna lze značně snížit. 1 kg síranu měďného vyžaduje pouze 0,225 kg chemicky čistého hašeného vápna, čímž se vysráží všechna měď. Nyní jsou volně v prodeji dobré značky hašeného vápna, ale vzhledem k riziku degradace při skladování je bezpečnější nepřekročit poměr 2:1, tj. směs 1:0.5:100.

Při přípravě směsi Bordeaux se síran měďnatý rozpustí v polovičním množství potřebné vody v dřevěné nebo plastové nádobě. Hašené vápno se smísí s polovinou vody v jiné nádobě. Tyto dva “roztoky” se současně vylijí přes síto do třetí nádoby nebo do nádrže postřikovače.

Jaká je historie měděných trubek s hliníkovými žebry?

Kondenzátor s kruhovými měděnými trubkami a hliníkovými žebry byly pro výměníky klimatizace po mnoho let vítěznou kombinací. Výrobci využívají montážních výhod těchto dílů, zatímco technici zjistili, jak je snadné měděné trubky u zákazníků připojit a opravit. Ještě důležitější je, že tato osvědčená technologie má prokázanou trvanlivost v poli, s následnou vysokou úrovní spokojenosti zákazníků.

Nedochází u měděných trubek zabudovaných v rozvodech vody k jejich stárnutí a tím ke snižování jejich pevnosti?

U měděných trubek zabudovaných v jakýchkoliv rozvodech v TZB nedochází k žádnému stárnutí a snižování pevnosti.

Jaké hodnoty elektrické vodivosti lze získat u odlitků vysoce čisté mědi? Jsou srovnatelné s hodnotami u zpracované (tažené, tepané) mědi?

Obecně platí, že hodnoty mezinárodní normy žíhané mědi (IACS), jsou nižší, než u zpracované mědi, v důsledku přítomnosti malého procenta plynné pórovitosti a malého procenta nečistot, jako je železo.  Je zaručena hodnota 93% IACS, ale při velmi nízké pórovitosti a velmi čistém měděném šrotu (jako např. z přípojnic), lze dosáhnout hodnoty až do 102% IACS.

Jaké jsou hlavní výhody měděných trubek při použití v klimatizacích?

Energetická účinnost: menší průměr měděných trubek výměníků poskytuje ekonomickou cestu k energetické účinnosti klimatizace a chlazení (ACR).

Méně materiálu: snížení průměru trubky má za následek efektivnější přenos tepla a tudíž menší, lehčí výměníky. Méně materiálu trubek a žeber dokáže poskytnout shodný nebo větší přenos tepla, nebo stejné množství materiálu dokáže poskytnout mnohem větší přenos tepla.

Méně chladiva: další výhodou měděných trubek je dramatické snížení množství chladiva.

Trvanlivost: výměníky z měděných trubek a hliníkových žeber (CTAF) nebo měděných trubek a měděných žeber (CTCF) jsou odolné a spolehlivé. Představují průmyslový standard odolnosti proti korozi a dlouhé, spolehlivé životnosti.

Znalosti: dodavatelé trubek, výrobci zařízení, technici mechanických systémů a dodavatelé HVAC jsou s technologií CTAF velmi dobře obeznámeni. Od počátku do konce celého řetězce jsou tyto materiály a procesy velmi dobře známy.

Jaké jsou limitní hodnoty výluhu mědi do pitné vody? Mají nějaký výluh i plastové trubky?

a) Evropská norma povoluje 2 mg mědi na 1 litr pitné vody, česká národní norma povoluje 1 mg mědi na 1 litr pitné vody. Tato množství se mohou v pitné vodě objevit na začátku provozu vodovodu z mědi. Po vytvoření ochranné vrstvičky na vnitřním povrchu měděných trubek poklesne tento obsah na 0,1 až 0,2 mg na 1 litr vody. Měď je stopový prvek, lidské tělo potřebuje denně 2 až 3 mg mědi.
b) Také plastové trubky vykazují výluh, který musí být v souladu s normou (vyhl. č. 409/2005). Dodržení této normy vyžaduje přísnou průběžnou kontrolu výrobního procesu, jinak hrozí až mnohonásobné převýšení limitu škodlivých látek ve výluhu.